Místní skupiny

Nejvíce našich členů pochází z větších měst, kde se sdružují v takzvaných místních skupinách, které vyvíjejí vlastní činnost v svém regionu. Kromě MS Praha to jsou to MS Ostrava, Brno, Prostějov, Hradec Králové, Plzeň, Karlovy Vary, Pardubice, Ústí nad Labem, České Budějovice, Zlín, Olomouc či Jihlava. 

Každá místní skupina má podle stanov určitou ekonomickou samostatnost a má tedy i příslušné orgány tj. předsedu, místopředsedu a pokladníka MS. V rámci místních skupin se pak pořádají pravidelná setkání a různé společenské či sportovní akce.

Koordinace činnosti místních skupin

Za činnost místních skupin, podporu v zakládání nových místních skupin či skupinek za Radu Mensy zodpovídá Petra Holubová. Na ní se můžete obrátit s jakýmkoliv dotazem, připomínkou a námětem týkajícím se místních skupin. 

Pravidla pro vznik a fungování místní skupiny (stanovy)

 • Deset a více členů, kteří žijí či pracují v jedné oblasti, může se souhlasem Rady založit místní skupinu. Na stejném území může působit pouze jedna místní skupina.
 • Zároveň s udělením souhlasu Rada jmenuje provizorního předsedu místní skupiny a stanoví oblast působnosti skupiny. Vznik skupiny oznámí v časopise Mensy.
 • Do tří měsíců po založení místní skupiny musí proběhnout místní valná hromada, spojená s volbou předsedy a místopředsedy. Rada Mensy stanoví pravidla pro valné hromady místních skupin, která zaručí přímé, rovné a tajné hlasování všem členům místní skupiny.
 • Každý člen Mensy má právo zvolit si místní skupinu, které bude členem. Pokud tak neučiní, stává se automaticky členem místní skupiny podle místa bydliště.
 • Předseda místní skupiny zajišťuje přenos informací mezi Radou Mensy a místní skupinou.
 • Místní skupina nesmí používat názvu "Mensa", logo Mensy a registrovaný symbol "M" bez souhlasu Rady.
 • Mensa nezodpovídá za žádné závazky, které na sebe vezme místní skupina, kromě případů, kdy tak učinila s písemným souhlasem Rady.

Oblast působnosti místní skupiny

 • Pokud Rada Mensy nerozhodne v konkrétním případě jinak, je oblast působnosti určena takto:
 • V kraji je jedna místní skupina: oblast působnosti = příslušný kraj
 • V kraji je více místních skupin: oblast působnosti určí RM výčtem okresů.

Valná hromada místní skupiny

 • Valná hromada místní skupiny (VH MS) se koná minimálně jednou za dva roky.
 • VH MS svolává předseda MS a o termínu a místě informuje koordinátora MS minimálně s tříměsíčním předstihem. Předseda MS zajistí otištění pozvánky na VH MS v nejbližším čísle časopisu Mensa a rozeslání pozvánek intranetem minimálně měsíc před termínem VH MS.
 • Na VH MS jsou pozváni všichni členové místní skupiny, všichni členové Mensy s trvalým bydlištěm v oblasti působnosti MS a všichni členové Rady Mensy.
 • VH MS volí na dvouleté funkční období předsedu MS, místopředsedu MS, pokladníka MS a případně další funkcionáře, na kterých se VH MS shodne. Volba proběhne v souladu se stanovami, tedy bude zajištěno přímé, rovné a tajné hlasování.
 • Volební právo mají všichni přítomní členové příslušné MS.
 • O výsledcích volby VH MS informuje nově zvolený předseda MS do tří dnů po uskutečnění VH MS koordinátora MS a zajistí otištění zprávy z konání VH MS a výsledcích voleb v nejbližším čísle časopise Mensa. Bližší popis aktivit po VH je na intranetu.
 • V případě nesvolání VH MS v daném termínu zajistí její svolání a uskutečnění včetně organizace voleb koordinátor MS.
 • V případě, že se VH MS zúčastní méně než 5 členů MS, pak koordinátor MS jmenuje provizorního předsedu MS a zajistí svolání odročené VH MS nejpozději do 3 měsíců. Zúčastní-li se odročené VH MS méně než 5 členů MS, je tato místní skupina vyřazena ze seznamu MS.
Mensa ČR na Facebooku Mensa ČR na Twitteru Mensa ČR na Instagramu Mensa ČR na LinkedInu


Kalendář AKCÍ