Informace o zpracování osobních údajů

Správcem osobních údajů je mezinárodní nevládní organizace Mensa České republiky, IČ 45248591, se sídlem Španielova 1111/19, 16300 Praha 6 – Řepy, zapsaná ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl L, vložka 2058. Veškeré žádosti a dotazy týkající se zpracování osobních údajů zasílejte prosím emailem na adresu sekretarka@mensa.cz nebo písemně na adresu našeho sídla.

Zpracování osobních údajů nezbytné ke splnění služby testování IQ

Testování IQ je poskytováno na základě konkludentně uzavřené smlouvy o dílo. Osobní údaje uvedené v přihlášce na testování budou zpracovány za účelem jeho organizačního zajištění po dobu nezbytnou k vyhodnocení testu a zaslání výsledků a případné nabídky členství v Mense. Toto zpracování osobních údajů je nutné pro poskytnutí plnění. Bez poskytnutí uvedených údajů nemůže být testování provedeno.

Vaše osobní údaje budeme nadále zpracovávat za účelem uchování údajů o provedeném testování. Abychom mohli zaručit objektivitu a věrohodnost testování, je možné daný typ testu opakovat maximálně třikrát s minimálně roční přestávkou mezi jednotlivými pokusy. To můžeme zajistit jen uchováním Vašich osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, adresa, email*, telefon* (*pokud nám byly poskytnuty) spolu s informací o provedeném testování. Souhlas se zpracováním údajů označených * je dobrovolný a máte právo jej kdykoli odvolat. Tyto osobní údaje budou zpracovány po dobu, kdy bude Mensa využívat systém testování umožňující pouze omezený počet opakování testu. Toto zpracování údajů je nutné pro zajištění objektivního výsledku testu a tedy k řádnému splnění Vámi objednaného testování. Veškeré Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v rozsahu nutném pro naplnění výše uvedených cílů. Poskytnuté údaje budou k dispozici pouze Mense České Republiky. Tyto údaje mohou být poskytnuty třetím osobám, pouze je-li to nutné k řádnému splnění smlouvy, na základě které je prováděno testování.

Pokud testovaná osoba na objednané testování nedorazí, Mensa od uzavřené smlouvy odstoupí a údaje osoby odstraní v roce následujícím roce po roce, kdy se testování konalo.

Údaje mohou být případně poskytnuty dalším osobám na základě Vašeho výslovného pověření.

Zpracování osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu a právo vznést námitku

V případě, že absolvujete testování IQ, pak budeme spolu s Vaším jménem a datem narození uchovávat údaj o naměřené hodnotě IQ z důvodu našeho oprávněného zájmu, kterým je ověření splnění podmínek pro Vaše členství v Mense České republiky a možnosti Vám jej kdykoliv nabídnout. Proti tomuto zpracování a uchování výsledku Vašeho testu IQ máte právo kdykoli vznést námitku a tento údaj odstraníme.

Zpracování osobních údajů z titulu přihlášení se do Mensy 

Odesláním přihlášky a zaplacením stanovených poplatků se stáváte členem mezinárodní nevládní organizace Mensy České republiky. Odeslání přihlášky do Dětské Mensy zákonným zástupcem a zaplacením stanovených poplatků se přihlášené dítě stává členem Dětské Mensy. Členství v Mense/Dětské Mense s sebou nese nutnost zpracování a uchování uvedených osobních údajů přihlášené osoby (členské číslo, jméno, příjmení, datum narození, adresa, telefon*, e-mail, *číslo účtu; *byl-li poskytnut). Souhlas se zpracováním údajů označených * je dobrovolný a máte právo jej kdykoli odvolat. Poskytnuté údaje slouží k realizaci vašeho členství a naplnění cílů Mensy a jsou k dispozici pouze Mense. Tyto údaje mohou být poskytnuty třetím osobám, pouze je-li to nutné pro vykonávání činnosti Mensy. Data budeme uchovávat i po skončení vašeho členství, abyste jej mohli kdykoliv obnovit. Data členů Dětské Mensy, kteří mají 17 a více let  mažeme každoročně.

Vámi vybrané údaje se můžete následně rozhodnout sdílet s ostatními členy Mensy či osobami, kterým Rada Mensy udělila status člena, toto sdílení je dobrovolné. 

Vezměte, prosím, na vědomí, že na akcích Mensy je obvyklé pořizování fotografií, ty bývají umístěny v intranetu Mensy, kde je možné tagování obličejů členů Mensy, tj. označování tváří jménem a příjmením dané osoby. Proti tomuto označování máte právo kdykoli vznést námitku a příslušné označení odstraníme. 

Zpracování osobních údajů z titulu přihlášení na akci Mensy ČR

Odesláním přihlášky na akci na stránkách v doméně mensa.cz vstupujete do smluvního vztahu s Mensou České Republiky. Provedení této služby s sebou nese nutnost zpracování a uchování uvedených osobních údajů přihlášeného. Poskytnuté údaje slouží k organizačnímu zajištění uvedené akce a budou k dispozici organizátorům. Údaje mohou být poskytnuty další osobě, pokud to vyžaduje povaha akce, například pokud organizátor zajišťuje akci i s ubytováním, pak může být ubytovacímu zařízení poskytnuto Vaše jméno, příjmení, adresa a číslo OP. Požádáte-li o jejich odstranění, budou po ukončení akce vymazány, jinak budou smazány ve lhůtě v roce následujícím po roce, kdy se akce konala. Vezměte, prosím, na vědomí, že na akcích je obvyklé pořizování fotografií, ty bývají umístěny na veřejných stránkách v doméně mensa.cz nebo na www.logickaolympiada.cz. Proti zveřejnění fotografie máte právo kdykoli vznést námitku a příslušnou fotografii odstraníme. 

Vaše jméno a příjmení může být rovněž zveřejněno ve veřejném seznamu přihlášených. Pokud nechcete uvést své jméno ve veřejném seznamu přihlášených, uveďte do jména a příjmení: 'účastník' a své jméno a příjmení uveďte do poznámky.

Zpracování osobních údajů z titulu registrace na web deti.mensa.cz

Registrací na webu deti.mensa.cz od Mensy ČR objednáváte (případně zákonný zástupce jménem přihlášené osoby) bezplatnou službu sdílení informací. Provádění této služby s sebou nese nutnost zpracování a uchování uvedených osobních údajů registrované osoby v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, adresa, email, telefon* (*pokud nám byl poskytnut). Souhlas se zpracováním údajů označených * je dobrovolný a máte právo jej kdykoli odvolat. Tyto údaje mohou být poskytnuty třetím osobám, pouze je-li to nutné k řádnému splnění smlouvy, na základě které je prováděno testování. Údaje jsou uchovávány po dobu využívání služeb webu. Pokud již nechcete služby dále využívat, napište nám, váš profil a s ním spojená data smažeme.

Zpracování osobních údajů z titulu registrace na webu www.logickaolympiada.cz

Registrací na webu www.logickaolympiada.cz se přihlašujete (případně zákonný zástupce přihlašuje osobu) do soutěže Logická olympiáda. Účast v soutěži s sebou nese nutnost zpracování a uchování osobních údajů přihlášené osoby v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, adresa*, email, telefon*, škola, třída (*pokud nám byl poskytnut). Poskytnuté údaje budou k dispozici pouze Mense a využijeme je pouze k realizaci soutěže a zasílání informací o soutěži. Údaje soutěžících a zájemců o zasílání informací jsou uchovávány po dobu jednoho ročníku soutěže. Pokud nechcete dostávat informace o soutěži, napište nám, vaši registraci a s ní spojená data smažeme. Údaje učitelů jsou uchovávány do žádosti o výmaz. Vezměte, prosím, na vědomí, že během obvodních a krajských kol soutěže a i během finále soutěže je obvyklé pořizování fotografií, ty bývají umístěny na veřejných stránkách v doméně mensa.cz nebo na www.logickaolympiada.cz.

Zpracování osobních údajů z titulu nákupu na www.mensashop.cz

Objednáním zboží z webu mensashop.cz uzavíráte kupní smlouvu. Objednávka zboží s sebou nese nutnost zpracování a uchování osobních údajů uvedených v objednávce zboží v rozsahu jméno, příjmení, adresa, email, telefon a také číslo účtu při platbě za zboží.Poskytnuté údaje budou k dispozici pouze Mense a použijeme je pouze k realizaci prodeje zboží. Vaše údaje zadané při registraci k objednávce jsou uchovávány po dobu využívání služeb webu. Pokud již nechcete služby dále využívat, napište nám, vaši registraci a s ní spojená data smažeme.

Zpracování osobních údajů z titulu účasti v soutěžích

Odeslání odpovědi na soutěž sdělujete  jméno, příjmení, věk, adresu a email. Údaje jsou uchovávány do vyhodnocení soutěže.

Vaše další práva vztahující se ke zpracování osobních údajů

Právo na přístup k osobním údajům

Na Vaši žádost Vám poskytneme potvrzení o tom, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány spolu s uvedením případného účelu zpracování, kategorií dotčených osobních údajů a plánované doby uložení osobních údajů.

Právo na opravu, výmaz a omezení zpracování osobních údajů

Máte právo žádat opravu či doplnění nepřesných či neúplných údajů. Dále máte právo na výmaz a omezení zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679.

Mensa ČR na Facebooku Mensa ČR na Twitteru Mensa ČR na Instagramu Mensa ČR na LinkedInu


Kalendář AKCÍ